Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności

Mosińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Mosinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.tbs.mosina.pl

Data publikacji obecnej wersji strony internetowej: 2018-02-22. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań:

  •  cel linku nie jest odpowiednio określony,
  •  załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
  •  pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,

 

Mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.09.22

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Wojciechowska, tbs@mosina.pl  Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 618192080 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl).

Dostępność architektoniczna

Adres: Strzelecka 1A - Biuro Mosińskiego TBS Sp. z o.o. w Mosinie.

Opis dostępności architektonicznej siedziby Spółki Mosińskiego TBS Sp. z o.o.

 

Opis dostępności wejścia do budynku

Wejście do budynku znajduje się nad poziomem gruntu, nie ma wykonanego podjazdu.

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Wszystkie pomieszczenia biurowe usytuowane są na jednej kondygnacji na parterze budynku.

W razie konieczności pracownik może również przyjąć osobę na zewnątrz przed budynkiem.

Korytarze: brak

 

Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

Platforma: brak

Pochylnia: brak

Pętla indukcyjna: brak

Toaleta dostosowana: nie

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przy budynku nie są wydzielone miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do Siedziby Spółki.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Osoby niesłyszące podczas załatwiania spraw w Mosińskim TBS Sp. z o.o. w Mosinie nie mają możliwości skorzystania z pomocy pracownika posługującym się językiem migowym.