Procedury ubiegania się o mieszkanie


I.     
Warunki otrzymania mieszkania.

 Pierwszym etapem ubiegania się o mieszkanie jest złożenie wniosku wraz z deklaracją 

o dochodach stanowiącą załącznik do wniosku. Wniosek wraz z deklaracją można pobrać ze strony internetowej (www.tbs.mosina.pl) lub osobiście w siedzibie spółki.

 Po złożeniu, wniosek podlega weryfikacji pod względem poprawności jego wypełnienia. Następnie wniosek jest rozpatrywany przez komisję kwalifikacyjną która  powoływana jest przez Radę Nadzorczą Spółki. 

 

  Przyszły najemca musi spełniać poniższe warunki:

 1.   Zarówno najemca jak i osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości.  TBS może wynająć lokal mieszkalny w swoich zasobach osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów towarzystwa, w których znajduje się lokal, o którego wynajem się ubiega.

 2.   Minimalny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu lokalu mieszkalnego jest równy lub wyższy niż:

 a) w  gospodarstwie 1 osobowym   -  1.421,12 zł

 b) w  gospodarstwie 2 osobowym   -  2.131,69 zł

 c) w  gospodarstwie 3 osobowym   -  2.605,39 zł

 d) w  gospodarstwie 4 osobowym   -  3.079,10 zł

 e) w  gospodarstwie 5 osobowym   -  3.552,81 zł

 3.   średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu lokalu mieszkalnego wybudowanego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego nie przekracza:

 a) 110% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,

 b) 165% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,

 c) 205% w trzyosobowym gospodarstwie domowym,

 d) 240% w czteroosobowym gospodarstwie domowym,

 e) 240% w gospodarstwie większym niż czteroosobowe, powiększone o dodatkowe 40% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym

 – iloczynu wysokości ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny, oraz współczynnika 1,2,

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie  w woj. Wielkopolskim wynosi 3.937,81 zł, zatem dochody w gospodarstwie domowym nie mogą przekraczać:

 a) w  gospodarstwie 1 osobowym   -  5.197,91 zł

 b) w  gospodarstwie 2 osobowym   -  7.796,86 zł

 c) w  gospodarstwie 3 osobowym   -  9.687,01 zł

 d) w  gospodarstwie 4 osobowym   -  11.340,89 zł

 e) w  gospodarstwie 5 osobowym   -  15.877,25 zł

  Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 z późn. zm.), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697).

  

 II.   Partycypacja w kosztach budowy.

 Komisja kwalifikacyjna podczas swoich prac tworzy listę wnioskodawców, którym zaproponowany zostanie najem mieszkań. Z osobami znajdującymi się na liście podpisywane są umowy dotyczące partycypacji w kosztach budowy mieszkania. W umowie partycypacyjnej wskazywany jest termin wpłaty partycypacji. Nie dokonanie wpłaty w terminie powoduje rozwiązanie umowy partycypacyjnej. Kwota partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego nie może przekroczyć 30% kosztów budowy tego lokalu.

  

III. Umowa najmu

 W wyznaczonym przez Mosiński TBS terminie podpisywana jest z najemcą umowa najmu. Jest ona zawierana na czas nieokreślony. W umowie najmu podany jest termin wpłaty kaucji. Dokonanie wpłaty kaucji jest warunkiem otrzymania kluczy do mieszkania.

 W przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu Mosiński TBS dokonuje zwrotu partycypacji najemcy, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu. Kwotę zwracanej partycypacji, ustaloną według stanu na dzień opróżnienia lokalu oblicza się według wzoru zawartego w art. 29a ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1020 z późn. zm.). Najemcy zwracana jest również kaucja pomniejszona o ewentualne zaległości czynszowe oraz o koszty doprowadzenia lokalu do stanu pierwotnego. Kaucja jest waloryzowana.